สถานบริการน้ำมัน     รวม   จำนวน     6    แห่ง 
  

1. ตำบลห้างฉัตร       จำนวน      2   แห่ง
2. ตำบลปงยางคก     จำนวน      4   แห่ง