โรงงานประกอบธุรกิจเกี่ยวกับไม้ทุกประเภท 
รวม  69  แห่ง

3.1  ตำบลห้างฉัตร    จำนวน    16    แห่ง
3.2  ตำบลเวียงตาล   จำนวน     3     แห่ง
3.3  ตำบลปงยางคก  จำนวน    48   แห่ง
3.4  ตำบลหนองหล่ม จำนวน     2    แห่ง