สภ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ประชุม กต.ตร.สัญจร ณ เทศบาลตำบลปงยางคก
                 วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นำโดย พ.ต.อ.สมพงษ์   ตั้งตัว ผกก.สภ.ห้างฉัตร และด้วยข้าราชการตำรวจที่เป็นคณะกรรมการ กต.ตร.ฯ พร้อมคณะกรรมการ กต.ตร.สถานีตำรวจ โดยมี นายชูชัย  จันทร์สกาว  ประธาน กต.ตร.ฯ ได้จัดประชุม กต.ตร.สัญจร ที่ เทศบาลตำบลปงยางคก ซึ่งมี นายย้าย  ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้ และได้มีการแนะนำ คณะกรรมการ ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ มีจำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ นางกิตติยา  นิ้วยะวงศ์ ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) , ว่าที่พันตรี อภิชาติ   จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ , นางกนกพร  ไชยยานนท์ ผู้จัดการธนาคารออมสิน (สาขาห้างฉัตร)