ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ลงพื้นที่บ้านใหม่แม่ปาง ม.๓ ตำบลเวียงตาล
            เมื่อวันที่ ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๑  (เวลา ๑๙.๓๐ น.) พ.ต.อ. สมพงษ์  ตั้งตัว ผกก.สภ.ห้างฉัตร ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.อุดมทรัพย์  ยืนยั่ง รอง สวป.ฯ หัวหน้าคณะทำงาน ชมส.ฯ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่ประชาชนควรทราบ เช่น กฎหมายทั่วไป พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ กฎหมายจราจร การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พร้อมทั้งสอบถามปัญหาต่าง ๆ จากประชาชน ถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยให้ประชาชนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ซึ่งจะได้นำมาเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานต่อไป