พ.ต.อ.พิศุปกรณ์  น้อยปักษา ผกก.สภ.ห้างฉัตร
ประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ห้างฉัตร
            เมื่อวันที่ ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สภ.ห้างฉัตร ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.สภ.ห้างฉัตร ณห้องประชุมชั้น ๓ โดยมีวาระการประชุมที่แจ้งให้คณะกรรมการได้รับทราบและถือปฏิบัติคือ สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าที่ปกคลุมในพื้นที่จังหวัดลำปาง , การดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับการให้บริการประชาชนของ สถานีตำรวจ และการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ต่อ กต.ตร.สถานีตำรวจ ที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด